چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ ساعت ×
تحلیل و ارزیابی کارشناسی

اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران

شناسه : 803 92 بازدید

کلیات: بر اساس اصلاحیه پیشنهادی شهرداری تهران و آنچنان که در ماده واحده مقرر گردیده است ،این اصلاحیه در سقف بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ و بدون هر گونه کاهش و یا افزایش در سرجمع بودجه عمومی شهرداری تهران پیشنهاد شده است. سرجمع اعتبارات اصلاحیه پیشنهادی جمعا مبلغ ۷٫۶۲۳٫۲۴۹٫۴۸۳٫۰۰۰ریال و معادل ۴٫۲۵ درصد کل بودجه مصوب […]

اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران
پ
پ

کلیات:

بر اساس اصلاحیه پیشنهادی شهرداری تهران و آنچنان که در ماده واحده مقرر گردیده است ،این اصلاحیه در سقف بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ و بدون هر گونه کاهش و یا افزایش در سرجمع بودجه عمومی شهرداری تهران پیشنهاد شده است.

سرجمع اعتبارات اصلاحیه پیشنهادی جمعا مبلغ ۷٫۶۲۳٫۲۴۹٫۴۸۳٫۰۰۰ریال و معادل ۴٫۲۵ درصد کل بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران است، که از این میزان مبلغ ۴٫۲۳۶٫۲۴۹٫۴۸۳٫۰۰۰ ریال معادل ۵۵ درصد رقم اصلاحیه پیشنهادی مربوط به اعتبارات هزینه ای، مبلغ ۲٫۹۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال معادل ۴۰ درصد رقم اصلاحیه پیشنهادی مربوط به اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ریال معادل ۵ درصد رقم اصلاحیه پیشنهادی مربوط به اعتبارات تملک دارائی های مالی می باشد.

بنابر آنچه در اصلاحیه شهرداری پیشنهاد شده است در صورت تصویب اصلاحیه شورا به شهرداری تهران اختیار می دهد تا راسا:

الف. از محل ردیف های هزینه نشده اعتبارات هزینه ای که ردیف و میزان کاهش اعتبار آن در اصلاحیه معین نشده مبلغ ۴٫۲۳۶٫۲۴۹٫۴۸۳٫۰۰۰ ریال کسر و در ۱۰ ردیف اعتباری که در اصلاحیه پیشنهاد شده است افزایش اعتبار اعمال نماید.

ب. از محل ردیف های هزینه نشده اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای که ردیف و میزان کاهش اعتبار آن در اصلاحیه معین نشده مبلغ ۲٫۹۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کسر و در ۱۵ ردیف اعتباری که در اصلاحیه پیشنهاد شده است افزایش اعتبار اعمال نماید.

ج. از محل ردیف های هزینه نشده که ردیف و میزان کاهش اعتبار آن در اصلاحیه معین نشده مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کسر و بابت پرداخت دیون به اعتبارات تملک دارائی های مالی افزایش اعتبار اعمال نماید.

این ابهام در محل های کاهش اعتبار که در اصلاحیه شهرداری پیشنهاد نشده است و شورا در صورت تصویب  اختیارآن را برای اعمال کاهش به شهرداری واگذار می کند مغایر اصل شفافیت و انضباط مالی است.

ارزیابی و بررسی اصلاحیه پیشنهادی:

مجموعا این اصلاحیه در برگیرنده پنج نوع اصلاح است:

الف. اصلاح کد ردیف اعتباری.

ب. اصلاح عنوان ردیف اعتباری.

ج. جابجائی مرکز هزینه اعتبارات بدون تغییر در سقف مصوب. 

د. افزایش اعتبار در ردیف های مشخص با مبلغ مشخص که در اصلاحیه پیشنهاد شده است.

ه. کاهش اعتبار در ردیف های هزینه نشده بودجه با ردیف و مبلغ نا مشخص که در اصلاحیه پیشنهاد نشده است.

که در ادامه به بررسی هر یک می پردازیم.

اصلاح کد ردیف اعتباری:

با عنایت به عدم اثرات مالی و پیشنهاد اصلاح یک ردیف کد اعتباری برای “نگهداشت باغ موزه قصر” این اصلاحیه از نظر کمیته بودجه و نظارت بلامانع است.

اصلاح عنوان ردیف اعتباری:

با عنایت به عدم اثرات مالی و پیشنهاد اصلاح یک عنوان ردیف اعتباری برای تغییر عنوان ردیف اعتباری “احداث و توسعه بوستان قوری چای” به “احداث و توسعه بوستان حضرت خدیجه (س)”این اصلاحیه از نظر کمیته بودجه و نظارت بلامانع است.

جابجائی مرکز هزینه اعتبارات بدون تغییر در سقف مصوب:

با عنایت به بند “ج” ماده واحده اصلاحیه پیشنهادی شهرداری،کسر اعتبارات «تامین نیروی انسانی کارگری،کارمندی وغیره» از مناطق ۲۲ گانه و افزودن آن به سرجمع اعتبارات ردیف ذیل  معاونت توسعه منابع انسانی با توجه به اینکه ماهیتا جابجائی مرکز هزینه اعتبارات بدون تغییر در سقف مصوب است و نوعا این اختیار در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ به شهرداری داده شده است،این اصلاحیه از نظر کمیته بودجه و نظارت بلامانع است.

افزایش اعتبار در ردیف های اعتباری پیشنهادی:

با عنایت به اصلاحیه پیشنهادی شهرداری و نظر به اینکه اولا ؛سقف بودجه مصوب تغییری نخواهد کرد،دوما؛افزایش اعتبار ردیف های پیشنهادی از محل کاهش اعتبارات در ردیف های هزینه نشده اعمال خواهد شد و این ردیف ها و مبالغ کاهش از سوی شهرداری به شورا اعلام نگردیده است و شهرداری در چارچوب این اصلاحیه خواهان نوعی اختیار برای کاهش به صلاحدید و افزایش در چارچوب مصوب شورا می باشد، لازم است به سوالات زیر پاسخ روشنی داده شود.

الف. نسبت میان کاهش یا افزایش احتمالی از محل اختیارات ماده ۲۸ آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری و اصلاحیه پیشنهادی چیست؟

ب.آیا تاکنون از محل اعمال این اختیار قانونی شهردار محترم تهران کاهش یا افزایش معینی در بودجه اعمال شده است؟

ج.آیا افزایش احتمالی پس از تصویب اصلاحیه بر روی ردیف های پیشنهادی در اصلاحیه از محل اعمال اختیارات قانونی شهردار محترم تهران قابل تصور است؟

د.امکان انجام کل اصلاحات پیشنهادی در اصلاحیه از محل اعمال ماده ۲۸ برای شهرداری وجود نداشته است؟

با عنایت به ابهام ردیف های کاهش در اصلاحیه پیشنهادی، بررسی و شفاف شدن دقیق این ردیف ها از نظر کمیته بودجه و نظارت ضروری به نظر می رسد.

اعتبارات هزینه ای:

با عنایت به اصلاحیه پیشنهادی شهرداری، علی رغم آنکه در ۵ ردیف پیشنهادی افزایش اعتبار مغایر سیاست ها و راهبردهای شورای شهر دوره پنجم است، اما به علت ماهیت غیر قابل اجتناب ناپذیر بودن هزینه در این ردیف ها کمیته بودجه و نظارت با افزایش اعتبار در این ردیف ها موافق است. این ردیف های اعتباری که در زمره هزینه های اجتناب ناپذیر به شمار می روند عبارتند از:

 • مزایای کارمندان ثابت
 • فوق العاده،اضافه کار ساعتی،ایم تعطیل،شب کاری
 • بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی
 • پاداش و عیدی
 • تامین نیروی انسانی شامل کارگری،کارمندی و غیره

در اصلاحیه پیشنهادی متاسفانه برای ردیف های هزینه ای که شهرداری می توانست از طریق کاهش هزینه ها،صرفه جوئی و ارتقاء بهره وری در این بخش ها صرفه جوئی نماید،افزایش اعتبار هم پیشنهاد شده است که کمیته بودجه و نظارت در ردیف های

 • کرایه وسائط نقلیه
 • مدیریت پیشگیری و رفع سد معبر صنفی
 • کمک به امنیت شهر تهران

به علت عدم شفاف بودن دلائل افزایش اعتبار و لزوم مدیریت هزینه ها به صورت جدی با افزایش اعتبار مخالف است.

همچنین افزایش اعتبار ردیف های مرکز ارتباطات و امور بین الملل  به ویژه رشد ۵ برابری ردیف اطلاع رسانی داخلی و بین المللی و توسعه ارتباطات شهر و شهروند و افزایش ۵۰ درصدی ردیف توسعه همکاری های بین المللی(که عموما به هزینه سفرهای خارجی اختصاص می یابد) نیازمند بررسی بیشتر و تعدیل افزایش پیشنهادی شهرداری  در حد معقول می باشد.

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای:

با عنایت به اصلاحیه پیشنهادی شهرداری، کمیته بودجه و نظارت با افزایش اعتبار پیشنهادی برای پروژه های عمرانی

 • ادامه احداث خیابان ۳۵ متری افتخاری
 • احداث دور برگردان مدرس،آفریقا
 • احداث باغ پرندگان
 • احداث سوله بازیافت شهید دوران
 • توسعه برج طغرل
 • احداث بزرگراه حکیم و تقاطع های مربوط
 • احداث تقاطع غیر همسطح امام علی(ع)،شهید صیاد شیرازی و ارتش
 • احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح آرش،اسفندیار
 • توسعه و عمران مرکز بازیافت گود جاجرود
 • توسعه باغ کتاب تهران
 • ایجاد سلول دفن بهداشتی پسماند 

موافق است. هر چند متاسفانه پروژه های بالای ۷۰ درصد و قابل افتتاح همچون پایانه شرق جدید در این افزایش اعتبار مورد غفلت قرار گرفته اند و ماهیتا افزایش اعتبار در پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد و قابل افتتاح می بایست اعمال می گردید ولی با وجود ابهام در میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های یاد شده اما به علت لزوم توجه به توسعه شهر کمیته بودجه و نظارت با این افزایش موافق است.

در ردیف های پیشنهادی نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب کمیته بودجه و نظارت با افزایش اعتبار نگهداری این مجموعه موافق است ، اما درباره هر گونه هزینه جدید از محل اعتبارات شهرداری برای احداث و توسعه شهر آفتاب نظر کمیته مخالف است و ضروری است از تحمیل هزینه به شهرداری تا پیش از تعیین تکلیف توافقات به صورت رسمی با وزارت بازرگانی اجتناب گردد.

در ردیف پیشنهادی تعریض معابر غیر بزرگراهی سطح منطقه ۲۱ به علت نامشخص بودن محل اجراء و افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبار و عدم  مشخص بودن محل اجرای دقیق و تاثیر این پروژه بر کیفیت زندگی شهروندان کمیته بودجه و نظارت با این افزایش مخالف است.

کمیته بودجه و نظارت با توجه به عدم پیش بینی اعتبار برای سال ۱۳۹۶ در ردیف کمک به تکمیل زیرساخت های دانشگاه علامه طباطبائی مخالف است.

اعتبارات تملک دارائی های مالی:

با عنایت به اصلاحیه پیشنهادی شهرداری و لزوم پرداخت دیون و بدهی های شهرداری کمیته بودجه و نظارت با افزایش اعتبار پیشنهادی برای این بخش موافق است. 

ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.