شنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۹ ساعت ×

کسری بودجه شهرداریها

شناسه : 445 485 بازدید

شهرداریها به عنوان متولی امور خدماتی و عمرانی شهر ، دارای وظایف اساسی از جمله وظایف جاری در قالب ماده ۱۵۵ قانون شهرداریها و وظایف عمرانی در قالب ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری هستند . همچنین شهرداریها بر اساس مفاد بند آخر ماده یک و ماده ۱۵قانون نوسازی و عمران شهری موظفند برای […]

کسری بودجه شهرداریها
پ
پ

شهرداریها به عنوان متولی امور خدماتی و عمرانی شهر ، دارای وظایف اساسی از جمله وظایف جاری در قالب ماده ۱۵۵ قانون شهرداریها و وظایف عمرانی در قالب ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری هستند . همچنین شهرداریها بر اساس مفاد بند آخر ماده یک و ماده ۱۵قانون نوسازی و عمران شهری موظفند برای این امور ، برنامه جامع و بلندمدت تهیه نمایند . یکی از ارکان مهم برنامه جامع شهرداریها برای اداره امور جاری و عمرانی شهر،رکن اقتصادی و تامین مالی می باشد .

بودجه شهرداریها به عنوان برنامه مالی سالانه شهرداری تلقی می شود و مساله کسری بودجه شهرداریها یکی از مهمترین مفاهیم در تنظیم و اجرای بودجه شهرداری است.

بودجه شهرداری به عنوان دولت محلی ، دارای دو بخش اصلی شامل منابع بودجه (درآمد ها و منابع مالی)  و مصارف بودجه (هزینه ها) است . بودجه شهرداریها در ایران معمولاً به صورت ” تراز بودجه ” متاثر از برابری منابع و مصارف  به شورای اسلامی شهر ارائه و به تصویب می رسد، هر چند شهرداری ها این تراز بودجه ای را به تقلید از دولت در ارائه بودجه کل کشور ارائه می نمایند، اما لازم به یادآوری است که ارائه بودجه می تواند همراه با پیش بینی کسری یا مازاد منابع نیز تنظیم و ارائه شود.به عنوان مثال ، منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۴۲ حدوداً ۵۳  میلیارد ریال و مصارف بودجه ۵۸ میلیارد ریال ارائه شده است که کسری بودجه ای معادل ۹ درصد را نشان می دهد.

نشان دادن تراز بودجه و پنهان ماندن کسری بودجه در تراز مالی دولت و شهرداری ها منشأ ایجاد مشکلاتی خواهد شد که در این گزارش به آن پرداخته می شود . با استخراج کسری بودجه می توان شاخص هایی مانند نسبت کسری به مصارف بودجه و نسبت کسری به تولید ناخالص ملی رامحاسبه و در تحلیل های بودجه ای از آن استفاده کرد . به عنوان مثال ، کسری بودجه دولت امریکا حدوداً به۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است . از طرف دیگر ، با داشتن مقادیر کسری بودجه ،می توان راهکارهای تامین کسری بودجه را در قالب راه حل هایی طراحی و اجراکرد.

تبیین مفهوم کسری بودجه ، نیازمند تشریح مفاهیم زیر است:

کسری بودجه پیش بینی شده :

کسری بودجه پیش بینی شده PREDICTED DEFICIT  یا کسری بودجه ناظر بر آیندهEX-ANTE DEFICIT  که بر پایه مقادیر مطلوب سرانه های خدمات یا زیرساختهای اقتصادی مورد نیاز تنظیم می شود . به عنوان مثال ، هنگامی که درآمد شهرداری بر پایه واقعیات اقتصادی شهر برابر با۴۰ واحد پولی باشد ولی سرانه های خدماتی و نیازهای عمرانی مطلوب شهر به نحوی باشد که نیاز به هزینه ای معادل ۵۰ واحد پولی داشته باشد ، شهرداری با ۱۰ واحد پولی یا ۲۰درصد  کسری بودجه مواجه خواهد بود . اقدام صحیح در این زمینه آن است که با نشان دادن این کسری در لایحه بودجه شهرداری ، راههای تامین کسری بودجه نیز در لایحه منظور شود در حالی که عدم نمایش کسری بودجه در لایحه بودجه در چنین شرایطی ، پنهان سازی اطلاعات و عدم شفافیت مالی را موجب می شود.

یکی ازشاخصهای مهم برای تدوین کسری بودجه ناظر بر آینده ، شاخص اندازه دولت  است که دارای نظریه های متنوع و بعضاً پیچیده ای است.

 کسری بودجه واقعی:

در کنار کسری بودجه پیش بینی شده ،کسری بودجه واقعی  ACTUAL DEFICIT  یا کسری بودجه ناظر بر گذشته  EX-POST DEFICIT  رامی توان در نظر گرفت که این امر به عملکرد شهرداری به اجرای مفاد قانون بودجه مصوب باز می گردد.طبیعی است که کسری بودجه واقعی در یک سال مالی می تواند کمتر ، برابر یا بیش از کسری بودجه ناظربر آینده باشد .

کسری بودجه بر مبنای تفریغ:

البته باید توجه داشت که این دو مفهوم ، مستقل از مفهوم کسری بودجه بر مبنای تفریغ بودجه است.کسری بودجه بر مبنای تفریغ پس از تفریغ بودجه ماهیت آن روشن می شود که نمایانگر کسری عملکرد در برخی ردیف ها و برنامه هاست و ممکن است متضمن کسری در ماهیت کلی بودجه نباشد و شامل کسری عملکرد در جزئیات باشد.

تامین مالی از طریق کسری بودجه

امروزه یکی از مهمترین منابع تامین هزینه های دولت های محلی و ملی ، استفاده از مفهوم تامین مالی از طریق کسری بودجه DEFICIT FINANCING است که در این روش سعی می شود با قرار دادن مفهوم کسری بودجه در ساختار بودجه نویسی شهرداریها ، از طریق شیوه های

تامین مالی کسری بودجه با تامین هزینه های مورد نظر برای تامین کسری بودجه ناظر بر آینده اقدام شود.

راه حل هایی برای  تامین کسری بودجه

شرط لازم در تامین مالی مقادیر کسری بودجه ، نشان دادن مقدار کسری بودجه در ساختار بودجه شهرداری است. و سپس در تامین مالی کسری بودجه شهرداریها توجه داشت، در این زمینه عمده ترین روش ها عبارتند از :

  • تامین مالی از طریق مالی سازی

مالی سازی FINANCIALISATION  به فرایندی گفته می شود که طی آن یک شهر یا منطقه از طریق توسعه فعالیتهای مالی و گسترش بازارهای مالی  FINANCIAL MARKETS  به ویژه بازار سرمایه اقدام به گسترش فعالیت های اقتصادی شهر از طریق فعالیتهای مالی و

افزایش پایه عوارض و درآمدهای عمومی می کنند . به عنوان مثال ، شهرهایی مانند لندن ، نیویورک ، توکیوو شانگهای از طریق توسعه بازارهای مالی و توسعه بورس های منطقه ای و جهانی ، به بهبود کسری بودجه ناظر بر آینده شهرداری های خود کرده اند.

  • خصوصی سازی

خصوصی سازی PRIVATISATION از جمله شیوه های بسیار مهم در تامین مالی کسری بودجه ناظر بر آینده است.  بسیاری از کالاها توسط دولتها به صورت ” تدارک عمومی کالاهای خصوصی ”  PUBLICLY PROVIDED PRIVATE GOODS  ارائه می شوند که اگر ضرورتی بر ارائه عمومی این کالاها نباشد ، منجر به حذف بخش خصوصی  CROWDING OUT و عدم کارایی مالی خواهد شد.

  • تامین مالی پروژه محور

تامین مالی پروژه  محور PROJECT FINANCE یا تامین مالی خارج از ترازنامه به عنوان یکی از قدرتمندترین شیوه های تامین مالی شهرداریها می باشد . این شیوه که دارای روش های اجرایی متعدد می باشد ، از طریق تعریف پروژه های مشخص و انتساب درآمدها و هزینه ها به همان پروژه ، قادر به تامین مالی هزینه ها به صورت خارج از بودجه و تراز منابع مالی سنتی شهرداری است . عمده ترین روشهای اجرایی این شیوه شامل استفاده از بازارهای مالی از طریق استفاده از ابزارهای مالی FINANCIAL INSTRUMENTS  و نهادهای مالی FINANCIAL INSTITUTIONS  و همچنین استفاده از شیوه های شراکت عمومی خصوصی PUBLIC – PRIVATE PARTNERSHIP  می باشد . مدیریت بدهیDEBT MANAGEMENT  از طریق بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.

  • مدیریت دارایی

شهرداریها می توانند در کنار استفاده از چارچوب مدیریت منابع مالی از طریق  مدیریت بودجه از چارچوب مدیریت دارایی نیز جهت تامین کسری بودجه ناظر بر آینده استفاده کند که در این زمینه چارچوب مدیریت دارایی GOVERNMENT ASSET MANAGEMENT FRAMEWORK , GAMF  استفاده کند که یکی از از راهکارهای اجرایی آن ، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها می باشد . از این طریق ، دارایی های مشهود و فیزیکی شهرداری مانند زمین ،مستحدثات و کالاهای سرمایه ای  می توانند مبنای تامین مالی از طریق مدیریت بدهی شوند.

  • نظام درآمد هزینه

در نظام بودجه نویسی بخش عمومی ، نظام درآمد هزینه مستقیم از طریق تخصیص منابع مشخص برای مصارف مشخص می تواند به ساماندهی منابع و مصارف بودجه ای شهرداری و مدیریت کسری بودجه از طریق تراز منابع و مصارف برای هر یک از امور و وظایف شهرداری منجر شود.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.