چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ ساعت ×
5 ماه قبل

اولین همایش قائم مقامان ذیحساب ،نظارت و ارتقاءانضباط مالی

اولین همایش قائم مقامان ذیحساب،نظارت و ارتقاء انضباط مالی با حضور مهندس محسن هاشمی رفسنجانی؛رئیس شورای اسلامی شهر تهران،دکتر فراهانی؛عضو و ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد،دکتر آروین؛عضو و رئیس کمیته شفافیت و قائم مقامان ذیحساب شهرداری تهران توسط معاونت محاسبات و پایش عملکرد شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.