وظیفه مهم اعمال « نظارت مالی » بر شهرداری ها به وسیله شوراهای اسلامی شهر طبق مفاد بندهای 12،10،8 الی 16 و30 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحی مصوب 5/5/82 و الحاقی مصوب 6/7/1382 تبیین " />
امـروز : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱