قانون شهردای ها باید متناسب با شرایط موجود مورد بازنگری اساسی قرار گیرد  و قانون جدید با هدف تفویض اختیارات کافی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کسب درآمد های بیشتر تدوین" />
امـروز : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱