دکتر حسن روحانی، با مطرح کردن شعار «دوباره آمده‌ام برای ایران» و مطرح کردن«دو انگشت جوهری با علامت  پیروزی (ویکتوری)» به عنوان نماد انتخاباتی خود و «پرچم ایران با تاکید بر سبز و بنفش» به عنوان رنگ و نمایشگر انتخاباتی خویش با تاکید بر تکمیل وعد" />
امـروز : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱